Charakteristika ŠD

Školní družina v Olivově dětské léčebně je zřízena pro žáky, kteří pobývají v ODL a zároveň navštěvují Základní školu při ODL. Navštěvují ji přednostně žáci první až páté třídy, pokud je volná kapacita, jsou do ŠD přijímáni i žáci 2. stupně.
Čím se lišíme?

Činnost ve školní družině probíhá zejména dopoledne, v čase, kdy nemají žáci vyučování.Vychovatelka pomáhá dětem s přípravou na vyučování a dohlíží na to, aby žáci docházeli včas na léčebné procedury.Program je přizpůsobován konkrétní skupině podle věku, počtu a zájmu dětí.Nabídka aktivit je velmi rozmanitá a zčásti nahrazuje kroužky:

Výtvarný - tvoříme z různých materiálů, malujeme, kreslíme
Hudební - zpíváme s kytarou, pianem, učíme se doprovázet na Orffovy nástroje, k hudebnímu projevu využíváme i interaktivní tabuli
Dramatický - učíme se improvizovat, ale nacvičujeme také divadlo
Sportovní - soutěžíme a spolupracujeme venku i v tělocvičně
Přírodovědný - zajímáme se o ekologii a přírodu
Jak je ŠD vybavena a kdo se o děti stará?
Školní družina má 2 třídy - hernu a počítačovou místnost. Je vybavena společenskými hrami, stavebnicemi, sportovním náčiním, audiovizuální technikou a počítači. Ke svým činnostem využíváme také tělocvičnu, venkovní hřiště a interaktivní tabuli.
O děti se stará plně kvalifikovaná vychovatelka.
Provoz školní družiny
1. skupina - 8.20 -10.00 hodin
2. skupina - 10.20 -12.55 hodin
Odpolední družina - 13.25-14.20 hodin
Platba za ŠD je prominuta. Skupinu tvoří maximálně 14 žáků.