Charakteristika ŠK

Školní klub v Olivově dětské léčebně je zřízen pro žáky, kteří pobývají v ODL a zároveň navštěvují Základní školu při ODL. Navštěvují ji přednostně žáci 2.stupně, pokud je volná kapacita, jsou do ŠK přijímáni i žáci  1. stupně.
Čím se lišíme?

Činnost ve školním klubu probíhá zejména dopoledne, v čase, kdy nemají žáci vyučování. Vychovatelka pomáhá dětem s přípravou na vyučování a dohlíží na to, aby žáci docházeli včas na léčebné procedury. Program je přizpůsobován konkrétní skupině podle věku, počtu a zájmu dětí. Nabídka aktivit je velmi rozmanitá a zčásti nahrazuje kroužky:

Výtvarný - tvoříme z různých materiálů, malujeme, kreslíme
Hudební - zpíváme s kytarou, pianem, učíme se doprovázet na Orffovy nástroje, k hudebnímu projevu využíváme i interaktivní tabuli
Dramatický - učíme se improvizovat, ale nacvičujeme také divadlo
Sportovní - soutěžíme a spolupracujeme venku i v tělocvičně
Přírodovědný - zajímáme se o ekologii a přírodu


Jak je ŠK vybaven a kdo se o děti stará?

Školní klub má 2 třídy - hernu a počítačovou místnost. Je vybaven společenskými hrami, stavebnicemi, sportovním náčiním, audiovizuální technikou a počítači. Ke svým činnostem využíváme také tělocvičnu, venkovní hřiště a interaktivní tabuli.


O děti se stará plně kvalifikovaná vychovatelka. Vychovatelka nahlíží i do PLPP, který vypracovává kmenová škola příslušného žáka, na základě toho zařazuje vhodné aktivity a hry, akceptuje přirozená specifika žáků nadaných a mimořádně nadaných, umožňuje rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Upřednostňuje individuální přístup, usiluje o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individualitu. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí ŠK další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

Provoz školního klubu
8.20 -14.45 hodin (provozní doba se může měnit podle potřeb školy)

Platba za ŠK je prominuta. Žáci se v klubu střídají po skupinách a dle rozpisu léčebných procedur, zejména v dopoledních hodinách, kdy nemají vyučování. Skupinu tvoří maximálně 14 žáků. 

Odpolední družina je provozována od 13:25 - 14:45.


Podmínky pro přijímání uchazečů - rodiče účastníků při příjmu písemně stvrzují, zda jejich dítě bude navštěvovat ŠK. 

Podmínky ukončování vzdělávání - zájmové vzdělávání ve ŠK se ukončuje odjezdem žáka z léčebny. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka, pokud žák soustavně, nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠK nebo z jiných závažných důvodů.  


Vytvořte si webové stránky zdarma!