Charakteristika ŠK

Školní klub v Olivově dětské léčebně je zřízen pro žáky, kteří pobývají v ODL a zároveň navštěvují Základní školu při ODL. Navštěvují ji přednostně žáci první až páté třídy, pokud je volná kapacita, jsou do ŠK přijímáni i žáci                 2. stupně.
Čím se lišíme?

Činnost ve školním klubu probíhá zejména dopoledne, v čase, kdy nemají žáci vyučování. Vychovatelka pomáhá dětem s přípravou na vyučování a dohlíží na to, aby žáci docházeli včas na léčebné procedury. Program je přizpůsobován konkrétní skupině podle věku, počtu a zájmu dětí. Nabídka aktivit je velmi rozmanitá a zčásti nahrazuje kroužky:

Výtvarný - tvoříme z různých materiálů, malujeme, kreslíme
Hudební - zpíváme s kytarou, pianem, učíme se doprovázet na Orffovy nástroje, k hudebnímu projevu využíváme i interaktivní tabuli
Dramatický - učíme se improvizovat, ale nacvičujeme také divadlo
Sportovní - soutěžíme a spolupracujeme venku i v tělocvičně
Přírodovědný - zajímáme se o ekologii a přírodu
Jak je ŠK vybaven a kdo se o děti stará?
Školní klub má 2 třídy - hernu a počítačovou místnost. Je vybaven společenskými hrami, stavebnicemi, sportovním náčiním, audiovizuální technikou a počítači. Ke svým činnostem využíváme také tělocvičnu, venkovní hřiště a interaktivní tabuli.
O děti se stará plně kvalifikovaná vychovatelka.
Provoz školního klubu
1. skupina - 8.20 -10.00 hodin
2. skupina - 10.20 -12.55 hodin
Odpolední klub - 13.25-14.20 hodin
Platba za ŠK je prominuta. Skupinu tvoří maximálně 14 žáků.