Naše cíle

V mateřské škole podporujeme všestranný rozvoj dítěte, vnímáme a ovlivňujeme celou jeho osobnost a vzhledem ke specifičnosti našeho zařízení je na předním místě zdravotní hledisko a adaptace dětí na nové prostředí.
Těmto potřebám je také přizpůsoben celý režim dne.
Pečujeme o to, aby se s námi dítě cítilo dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Vycházíme zásadně ze zájmu, potřeb a možností dětí. Uvědomujeme si, že vzdělání probíhá ve všech činnostech, co dítě prožije a s čím je v kontaktu. Snažíme se děti maximálně motivovat, aktivovat, stavíme na zkušenostech dětí a obohacujeme jejich zážitky.
Přizpůsobujeme obsah činností dané skupině dětí a jednotlivcům. Vedeme děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí. V MŠ vytváříme podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí.
Vzdělávací cíle dělíme na průběžné a konkrétní:
Průběžné vzdělávací cíle se naplňují každodenními činnostmi dětí, které prolínají během celého dne - při různých příležitostech a není nutné je plánovat.
Oblast:

-zdraví dětí

-práv dětí

-sebeobsluhy

-hygieny

-socializace

-pěstování morálních a společenských hodnot,

psychologická oblast:

- sebepojetí, city, vůle, chování

Konkrétní vzdělávací cíle jsou plánované konkrétní činnosti, které jsou systematicky uspořádané a strukturované - v našem případě do čtyř ročních období, které zahrnují obsah předškolního vzdělávání.
Oblast:

-biologická a psychologická

-interpersonální /mezilidské vztahy/sociálně - kulturní

-environmentální /vzájemný vliv člověka a prostředí/

Všechny cíle v MŠ jsou strukturou pro zpracování našeho výchovně - vzdělávacího projektu a je nutné vše propojit do přirozeného vzdělávacího procesu tak, aby naše pedagogické působení mělo výsledný efekt na celou osobnost dítěte.
"Snažíme se nacházet způsob, podle něhož by v naší školce bylo co nejméně shonu, nechuti a marné práce, avšak více zdraví, lásky, radosti a celkové spokojenosti."
Naší filosofií je vést děti ke zdravému životnímu stylu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!