Výuka

Pacient léčebny se stává naším žákem v okamžiku, kdy je po pohovoru s rodiči zapsán do evidence školy.

Po zařazení do tříd vede třídní učitel osobní dokumentaci každého žáka, tj. dotazník z kmenové školy a rodičovský dotazník, osobní záznam a zpětné hodnocení z kmenové školy.
Organizace výuky: žáci jsou rozděleni obvykle do tří skupin, které se ve výuce střídají. Skupina, která nemá vyučování, absolvuje léčebné procedury nebo je ve školní družině.
Škola začíná v 8.20 první vyučovací hodinou a končí pátou hodinu v 12.55.
Odpolední vyučování je pouze jednou týdně.
Vyučujeme podle následujících variant nebo jejich kombinací:
1. až 2. ročník - 15 hodin týdně 3. až 9. ročník - 17 hodin týdně
Žáci jsou vyučováni ve společných třídách pro několik ročníků. Škola musí reagovat na neustálé změny ve složení žáků a rozřadit žáky podle jejich počtu v jednotlivých ročnících.
Obvyklá varianta je tedy společná třída pro 1. až 3. ročník, další pro 4. až 6. ročník a třetí společná třída pro 7. až 9. ročník, která se ovšem přizpůsobuje aktuálnímu stavu.
V naší škole se vyučuje čeština, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis. Výuka cizích jazyků začíná ve 3. ročníku. Nevyučujeme výchovy.
Na konci pobytu posíláme do žákovy školy hodnocení, tj. z každého předmětu je klasifikován známkou, hodnotíme samozřejmě i chování a začlenění do třídního kolektivu. Známky se započítávají do klasifikace kmenové školy a mají vliv na celkové hodnocení na vysvědčení.
Škola může udělovat i pochvaly, třídní a ředitelské důtky, případně navrhnout sníženou známku z chování.

Vytvořte si webové stránky zdarma!